VerkoopsvoorwaardenDefinities


Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden
De Onderneming: Chromage Vleminckx bvba met maatschappelijke zetel te Roeselstraat 3, 3511 Hasselt, ingeschreven in het KBO onder het nummer 0491.051.282.
De Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met De Onderneming aangaat of wilt aangaan en wanneer niet uitdrukkelijk naar De Consument wordt verwezen in onderhavige Algemene Voorwaarden.
De Consument: iedere Klant die als natuurlijke persoon handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
Algemeen E-mailadres: info@chromagevleminckx.com.
Overeenkomsten op afstand: een overeenkomst gesloten tussen De Onderneming en De Klant zonder dat daarbij beide partijen gelijktijdig fysiek aanwezig zijn op de maatschappelijke zetel van De Onderneming waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.
Levering: afhaling van de bestelling op de maatschappelijke zetel van De Onderneming door De Klant of een door hem aangeduide persoon of het overhandigen van de bestelling aan een vervoerder.
Homogene Diensten: alle diensten waarvan de eigenschappen en de modaliteiten identiek of gelijkaardig zijn, ongeacht onder meer het ogenblik, de plaats van de uitvoering, de dienstverstrekker of de persoon voor wie ze bestemd zijn.
Overmacht: Elke onvoorzienbare en onoverkomelijke gebeurtenis die voor een Partij de uitvoering van haar verplichtingen redelijkerwijs onmogelijk maakt.
Partij of Partijen:  De Klant en De Onderneming worden ieder afzonderlijk aangeduid als een Partij en gezamenlijk als Partijen.
Kalenderdag: Elke weekdag, inclusief zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen in België.
De Overeenkomst: de overeenkomst die tussen De Onderneming en De Klant totstand komt na schriftelijke aanvaarding van de offerte door De Klant.

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1. Onder voorbehoud van hetgeen bepaald is in artikel 10 in deze Algemene Voorwaarden, is de meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van en met De Onderneming.
1.2. Afwijkingen en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend voor De Onderneming indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3. De toepasselijkheid van de door De Klant gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


2. ORDEBEVESTIGING EN HERROEPINGSRECHT

2.1.De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die door of met De Onderneming worden gesloten.
2.2.Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen gelden de offertes van De Onderneming slechts gedurende 14 Kalenderdagen na het schriftelijk toesturen van de offerte.
2.3.Een bestelling is slechts bindend indien ze door De Onderneming uitdrukkelijk en schriftelijk werd aanvaard en bevestigd.
2.4.Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig na schriftelijke aanvaarding door De Onderneming.
In geval van annulering is De Klant een forfaitaire vergoeding van 30% verschuldigd van de prijs van de bestelling met een minimum van 125,00 euro, behoudens bewijs van hogere schade door De Onderneming.
Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.
Annulering van bestellingen m.b.t. niet- Homogene Diensten zijn niet mogelijk en worden aan 100% gefactureerd, indien de uitvoering reeds werd aangevat.
2.5. Een Consument kan zich beroepen op haar herroepingsrecht voor Overeenkomsten Op Afstand gesloten voor Homogene Diensten.
De Consument dient zich te beroepen op haar herroepingsrecht van 14 dagen conform de artikelen VI. 47 ev. WER.
Het kenbaar maken van het herroepingsrecht doet De Consument via het ter beschikking gestelde formulier van het WER.
De Consument zal evenwel de kosten dragen die evenredig zijn aan de door De Onderneming reeds geleverde diensten.
De Onderneming sluit het herroepingsrecht ondermeer uit:
  • Voor producten die door De Onderneming tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van De Consument
  • Producten die persoonlijk van aard of maat zijn
  • Producten die niet door hun aard kunnen worden terug gezonden
  • Voor de Overeenkomst die reeds volledig uitgevoerd werd als de uitvoering begonnen werd met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van De Consument en mits de Consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra De Onderneming De Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.


3. OMSCHRIJVING VAN DE TE LEVEREN GOEDEREN

De diensten en goederen worden geleverd zoals bepaald op de aanvaarde offerte of op de voorzijde van de factuur.


4. PRIJS

4.1. De prijs is deze zoals op de aanvaarde offerte en/of bestelbon vermeld, tenzij De Onderneming zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van de wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie,..) De eventuele prijsherziening zal geschieden overeenkomstig de wettelijk toegelaten normen.
In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.
De Klant kan binnen de 8 Kalenderdagen na mededeling van de prijsverhoging De Overeenkomst opzeggen, behoudens de diensten aan de niet- Homogene Diensten die reeds werden aangevat.
4.2. De meegedeelde prijs is inclusief BTW en exclusief de levering, vervoer- en
verzekeringskosten. 


5. LEVERINGSTERMIJNEN

5.1. Leveringstermijnen zijn enkel benaderend en worden louter ten indicatieve titel vermeld, behoudens ingeval daarvan schriftelijk is afgeweken. Vertragingen in leveringen kunnen, ingevolge van Overmacht, onafhankelijk van de wil van De Onderneming geenszins aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5.2. De Onderneming heeft steeds het recht om nieuwe leveringen te weigeren, zelfs indien zij vooraf m.b.t. deze nieuwe levering een orderbevestiging meedeelde, zolang De Klant nog een of meerdere betalingen verschuldigd is voor vervallen facturen m.b.t. voorgaande leveringen.

6. AFHALING VAN DE GOEDEREN EN CONTROLE EN WAARBORG

6.1. De Klant verbindt er zich toe om de bestelling binnen de termijn van 1 maand na schriftelijke bevestiging van De Onderneming te komen afhalen.
De Onderneming zal na deze maand overgaan tot een aangetekende ingebrekestelling teneinde De Klant aan te manen om over te gaan tot afhaling van de bestelling.
6.2. De Klant erkent dat De Onderneming enkel gehouden is tot een bewaringsplicht van de bestelling gedurende 6 maanden vanaf de in punt 6.1. verzonden aangetekende ingebrekestelling.
Nadien zal de bestelling vernietigd worden.
6.3.De Klant, dan wel een door hem aangeduide persoon die de bestelling afhaalt, dient de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten m.b.t. geleverde hoeveelheden dienen onmiddellijk bij de levering te gebeuren. Klachten m.b.t. zichtbare gebreken dienen bij aangetekend schrijven te worden gesignaleerd aan De Onderneming binnen de zeven Kalenderdagen na de levering.
6.4. De Onderneming is niet verantwoordelijk voor problemen ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van het product, problemen ingevolge Overmacht en/of ingevolge de daad of opzettelijke fout van eender welk persoon, waaronder de Klant of derden.
6.5. De geleverde (niet-)Homogene Diensten worden gewaarborgd voor verborgen gebreken gedurende twee jaren vanaf de levering.
6.6. De waarborg kan niet worden ingeroepen:
  • In geval van verkeerd gebruik van het product of door het product met de verkeerde materialen te onderhouden;
  • In geval de schade veroorzaakt door Overmacht;
  • In geval opzettelijk schade aan het product wordt veroorzaakt door De klant of derden.
6.7. Op straffe van verval dient er beroep gedaan te worden op de waarborg voor verborgen gebreken binnen de maand nadat De Klant het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijze kon ontdekken en dit bij aangetekend schrijven.
6.8. Vanaf de levering draagt De Onderneming alle risico’s betreffende de bestelling over aan De Klant, zelfs indien het vervoer door de zorgen van De Onderneming of in opdracht van De Onderneming gebeurt.
Het risico gaat over op De Consument bij levering aan de vervoerder, als deze van De Consument de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door De Onderneming was geboden.


7. BETALING

7.1. De Onderneming is gerechtigd voorafgaand aan de uitvoering van De Overeenkomst één of meer voorschotten te factureren.
7.2.De prijs is contant betaalbaar bij afhaling, dan wel per overschrijving voorafgaand de afhaling van de bestelling.
Het betalingsbewijs dient voorafgaand de afhaling per e-mail overgemaakt te worden naar het Algemeen E-mailadres van De Onderneming. Na schriftelijke bevestiging van De Onderneming kan de bestelling afgehaald worden.
7.3. Disconto en bankkosten zijn ten laste van De Klant. Er kan slechts een disconto voor onmiddellijke betaling worden verrekend indien dit uitdrukkelijk werd overeengekomen.
7.4. In geval van niet-betaling of laattijdige betaling zal de prijs van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10%, met een minimum van 125,00 euro. In deze forfaitaire vergoeding worden gerechtskosten en de kosten- en erelonen van de door De Onderneming aangestelde raadsman niet begrepen.
Bovendien is er, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een jaarlijkse intrest van 12% verschuldigd.
Ingeval De Klant een Consument is, is er, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de wettelijke intrest verschuldigd.
7.5. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum of elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de facturen die op dat moment reeds opgesteld en overgemaakt werden aan De Klant en doet elke betalingsfaciliteit of korting bij contante betaling van rechtswege voor de toekomst vervallen.
7.6. Evenzo zijn bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling de forfaitaire vergoeding en de intresten zoals vermeld onder 7.4. verschuldigd.
7.7. Onverminderd hetgeen bepaald is in art. 6.3. moet in geval van betwisting van de factuur op straffe van verval, op gemotiveerde manier per aangetekend schrijven geprotesteerd worden binnen de acht dagen na ontvangst ervan.
7.8. Indien het vertrouwen van De Onderneming in de kredietwaardigheid van De Klant geschokt wordt door laattijdige betaling of wanbetaling, door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt De Onderneming zich het recht voor van De Klant geschikte waarborgen te eisen. Indien De Klant weigert hierop in te gaan, behoudt De Onderneming zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake in art. 2.4. onverminderd de betaling van de eventueel reeds deels uitgevoerde levering.


8. OVERMACHT

8.1. Elk geval van Overmacht of toeval bevrijdt De Onderneming van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat De Klant aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding.
Ingeval De Onderneming afhankelijk is, voor het nakomen van haar verplichtingen, van bijvoorbeeld de leveringen door een derde-firma, dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval van Overmacht of toeval bij deze derde, wanneer de nakoming van de verplichtingen van De Onderneming hierdoor vertraging zou oplopen of verhinderd zou worden.
Ondermeer de volgende situaties worden als overmacht aanzien: ongevallen, materiaalbreuk, uitzonderlijke weersomstandigheden, brand, stakingen, lock-out, diefstal en uitzonderlijke verkeershinder.
8.2. Indien één van de Partijen als gevolg van Overmacht verhinderd is van zijn verplichtingen om de Overeenkomst na te komen, dan zal deze Partij de andere Partij onmiddellijk van zodanige verhindering in kennis stellen. Voorts zal hij de andere Partij op de hoogte houden over alle ontwikkelingen verband houdende met de Overmacht. De Overmacht van de Onderneming stelt De Klant niet vrij van zijn verplichtingen. Indien De Onderneming door een vreemde oorzaak, Overmacht of toeval, niet, niet-volledig of niet-tijdig aan haar verplichtingen jegens De Klant kan voldoen, worden die verplichtingen gedurende de Overmacht geschorst.


9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1. De Onderneming is slechts aansprakelijk voor rechtstreekse schade veroorzaakt door bedrog, grove schuld of opzettelijke fout vanwege haarzelf of haar aangestelde en lasthebbers, ten op zichte van De Klant.
9.2. De Onderneming is niet aansprakelijk voor schade, die ontstaat ten gevolge van enige tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen door haarzelf, haar werknemer(s), ondergeschikte(n) en/of niet-ondergeschikten.
9.3. De Klant zal De Onderneming vrijwaren tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade en/of kosten, uit welken hoofden dan ook, verband houdende met de verplichtingen van de Onderneming onder De Overeenkomst.
9.4. Indien de Overeenkomst met meer dan één Klant wordt aangegaan, dan kan De Onderneming vragen tot hoofdelijke gehoudenheid bij nakoming van De Overeenkomst.
9.5. In ieder geval is de aansprakelijkheid van De Onderneming beperkt tot het bedrag van de door de Onderneming en De Klant afgesproken prijs van de bestelling.


10. WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

10.1. Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten met De Onderneming tot het leveren van goederen en/of verrichten van diensten, zijn uitsluitend de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.
10.2. Deze algemene voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen kunnen door De Onderneming gewijzigd worden. Wijzigingen treden 30 kalenderdagen na de dag waarop ze aan De Klant werden meegedeeld in werking, tenzij in de mededeling een andere datum wordt bepaald.
10.3. Wijzigingen gelden eveneens ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten. Indien De Klant een wijziging niet wenst te accepteren en deze wijziging niet voortvloeit uit een dwingend rechtelijke regeling, dan is de Klant gerechtigd De Overeenkomst op te zeggen.
Deze opzegging dient binnen 8 Kalenderdagen na kennisname van de mededeling van wijziging schriftelijk per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van De Onderneming te gebeuren.


11. GESCHILLENREGELING

11.1. In geval van betwisting omtrent De Overeenkomst zijn uitsluitend de Rechtbanken van Hasselt bevoegd.
11.2. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria van de raadsman, zullen ten laste van de klant worden verhaald.
11.3. Het Belgisch recht zal steeds van toepassing zijn met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.Contacteer ons

*
*
*

Verplichte velden *

*